Búsqueda
Resultados 1-10 de 16
Resultados por ítem:
Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
1905Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática para uso de la juventud de Guipúzcoa, con ejemplos en ambos idiomas / por Luis de Astigarraga y Ugarte.López (Tolosa), imp.
1773Cristau dotrinaren esplicacioa : aur-entzat ta andientzat, galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta icaslearen artean, lendanic landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere, confesatzeco, comulgatzeco, ta meza enzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Franciscu Xavier Láriz Apaizac = Explicacion de la doctrina cristiana : para niños, y adultos por preguntas y respuestas entre maestro, y discipulo, con varios documentos, y advertencias prácticas, especialmente para confesar, comulgar, y oir misa / por Francisco Xavier de Láriz.-
1897Loinazco Martin Santubaren bicitza labur, bederatziurren ta izt-neurtubac : ondoren Gurutze-bide eta Errosariyoco Virgiña guztiz Santaren bederatziurrenarequin.Muguerza (Tolosa), imp.
1869Herejien eta beste gauza batzuben gañean Pachicuren eta Mañubelen bigarren berriqueta.Lamaignère (Bayonne), imp.
1850Berso berriac.Diego (Eibar), imp.
1899¡Amets gozoa! : jostirudi negargarri eta pozgarriya itz neurtu eta larriyetan : egintza bat eta bost kuadrotan / Elias Gorostidi eta Olaizola-k euskeraz egiña.La Voz de Guipúzcoa (Donostia-San Sebastián), imp.
1897Damuba___ garaiz edo Bertuteric gabeko aberastasuna iñoiz ez da eguizco zoriontasuna : jostirudia bi eguintzetan / Baleriano Mocoroa Soto-c izcribatuba.Muguerza (Tolosa), imp.
1898Pobrien oguia deitzen dan obra on bat.-
1825Verso berriac.Diego (Eibar), imp.
1884Bi ichubak : jostaketa eguintze batian eta bersuan / erderatik moldatuba librekiró Viktoriano Iraola-k ; Francisco Asenjo Barbieri-ren musica.Asenjo Barbieri, Francisco.; Peña y Pozo (Donostia-San Sebastián), imp.