Browsing by Author 12676

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 24 of 24 < previous 
Publication dateTitleAuthor(s)
1875Escu-librua, ceñean dauden cristauaren egunoroco ejercicioac eta beste devocioac... / Agustin Cardaverasec animen oneneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1907Escu-liburua / Jesusen Conpañico Aita Agustin Cardaberaz'ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1881Escu-liburua ceñean dauden Cristabaren eguneroco ejercicioac, mandamentu santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin : meza santua, calvarioa eta beste devocioac / Agustin Cardaberaz-ec animen oneraco ipiñiac.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1866Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic esamiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, ondorengo oracioaquin, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaverasec animen oneraco ipiñia.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1896Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Agustin Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1892Escu-liburua ceñean dauden Cristauaren eguneroco ejercicioac, Mandamentu Santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeko prestaerac, guerozco oracioaquiñ, Meza Santua, Calbarioa eta beste debocioac / Jesusen Compañiaco Aita Agustín Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiac.Gurruchaga (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1923Esku-liburua / Jesus'en lagundiko Kardaberaz'tar Agustin Aitak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1927Esku-liburua edo kristauaren eguneroko ejerzizioak, mandamentu santuetatik examiña egiteko, konfesatzeko ta komulgatzeko prestaerak, gerozko orazioakin, meza santua kalbarioak ta beste debozioak / Agustin Kardaveraz-ek animen onerako ipiniak.Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1898Eusqueraren berri onac : eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco erreglac / Agustin Cardaberaz-ec esqueñtcen, ta dedicatcen dieztenac ; [Edward Spencer Dodgson prestatuta].Dodgson, Edward Spencer, ed.; López (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa... / Agustin Cardaverazec... esqueiñtcen eta consagratcen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1816Jesus, Maria, eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari, ... Agustin Cardaberazec, bere viots guciarequin esquentcen, ta consagratcen diena.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1816Ondo illtcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco ejercicioac : ondo ill nai dutenai eta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai / Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberazac esquntcen diztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1787Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai ta ondo illtcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai / Jesus-en Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec esqüentcen diztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1765Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroainac / Jesus en Compañiaco aita Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenac.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1851Ondo iltzen icasteco eta ondo iltzen laguntzeco ejercicioac / Aita Agustin Cardaberazec esqueintzen diztenac.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1766Senar emazte santuac : necazari ezcondu, ta beste guciac lurrean ceruco bicitza eguiteco ispillu eder biciac : S. Isidro Achurlari, ta bere emazte Santa Mariaren bicitza, virtuteac, eta milagroac... / Jesus-en Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec emanac.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)