Browsing by Author Elosu (Durango), imp.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Publication dateTitleAuthor(s)
1917A los obreros vascos.Elosu (Durango), imp.
1908Aita Agustín Cardaberaz : Jaincoaren serbitzari andiaren berri laburrac / apaiz batec eusqueraz jarriac.Elosu (Durango), imp.
1908Ama Birjiñaren agertziak eta gañerako Lurdes-ko gertaera goguangarriyak / Franzisko Goñik euskaraz eskribitua.Elosu (Durango), imp.; Goñi, Francisco (S.I.)
1915Aste Guren'erako (Santu) gomutakien (monumentuen) ikerpenak (ikustamenak) / euskel-zale batek egiña.Elosu (Durango), imp.; Euskel-zale bat.
1913Au, ori ta bestia : neurtitzak / Echeita'tar Joseba Imanol.Elosu (Durango), imp.; Echeita Luzarraga, José Manuel.
1894Bici bedi Jesus misiño santuetaraco cantaac, vizcaico eusqueran iminiac.Elosu (Durango), imp.
1905Cristauaren dotriña eguiazcoa / Aita Ripalda eta Astetec ipiñia ; eta Angel María Arcos berriro icustaldi bat eman eta gueitua erderaz ; eta Apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Arcos, Angel María (S.I.), adic.; Astete, Gaspar (S.I.); Elosu (Durango), imp.; Ripalda, Jerónimo de.
1899Cristiñau doctriñea bere esplicaciño laburragaz itaune ta eranzueracaz Aita Asteteren liburuchutic aterea bizcaitar barrucuentzat, azquenean imiten dira arimen salbaciñoraco bear edo ondo direan gauza batzuc.Elosu (Durango), imp.; Astete, Gaspar (S.I.)
1895Cristinaubaren dotriniaren esplicacinua eusqueras / Martín de Arzadun.Elosu (Durango), imp.; Arzadun Ubidea, Martín de.
1897Curutze Santearen Aita Gure ta Ave Marien ganeco eracusaldiac / Aita Frai Pedro Antonio Añibarroc ifiniac, eta orain moldera emoten diranac, cristiñau euskaldunen oneraco.Elosu (Durango), imp.; Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.)
1900Esaldiac santuen eta escutapen miragarrizcoen gañean eta gastechoac lenengo confesinoera prestetaco arguibideac / Andres Iturzaeta Ochandiano-co arimazainac bizcaico eusqueran iminiac.Elosu (Durango), imp.; Iturzaeta Eguía, Andrés.
1912Garoa / Domingo Agirre Apaizak egindako irakurgaia.Elosu (Durango), imp.; Aguirre Badiola, Domingo.
1915Gure borondatea Jaungoikoarenarekin elkartzea / Alfonso Maria Ligorio'tar Santuak Italia'ko itzkuntzan jarri zuanetik ; erredentorista beneragarri Aita Tomas Ramos'tarrak gastelaniaz ipiñia ; eta apaiz euskaldun batek euskerara itzulia.Ramos, Tomás, trad.; Elosu (Durango), imp.; Alfonso María de Ligorio, Santo.
1895Jaungoicoaren Ama Birgiña guztiz garbiaren bizitza : bere debociñoeco eguiquizun, erregu ta cantacaz gueituta / deboto batec iminia.Elosu (Durango), imp.; Deboto bat.
1910Jayoterri maitia / Echeitta'tar Joseba Imanol'ek Bizkai'ko euskeraz iratziriko irakurgeya.Elosu (Durango), imp.; Echeita Luzarraga, José Manuel.
1906Kresala / Domingo Agirre abadeak egindako irakurgeia.Elosu (Durango), imp.; Aguirre Badiola, Domingo.
1901Mariya Jaungoicuaren Amac emoten dausan iracatsiac, Mesia ondo entzuteco, confesau eta comulguetaco eta beste erregu eta escari egogui asco.Elosu (Durango), imp.
1910Ondo confesau ta comulgauteco iracazquizunac / Jesus'en lagundico A. Candido Basabe'cuac ejercijo ta misiñuetan azalduten dauzan leguez.Elosu (Durango), imp.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1912San Iñazio'ren ejertzijuetako gogartiak / azaldu ditu Kandido Basabe'k.Elosu (Durango), imp.; Basabe Retolaza, Kandido (S.I.)
1903Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan Erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia, baita bere cristinau euscaldunaccer jaquin eta eguin biar dabeen / componduba Pedro Astarloa.Elosu (Durango), imp.; Astarloa Aguirre, Pedro José Patricio de (O.F.M.)