Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 377  next >
Publication dateTitleAuthor(s)
19101909-garren urteko agorraren 19-an Gipuzkoako Diputazio guztiz argidotarraren aurrean Jesus Maria Echeberri-tarrak Plasenzia'ko Doctoral eta Probisore jaunak Ernani'ko elizan eman zan meza nagusian egin zuan sermoya.Echeberri, Jesús María.
1929Abaroa ta Babesa : iru ataletan / Arriolatar Xalbador apaizak gaztelaniz egindako antzerkiya ; eta Beobide'tar Joane Marik euzkeratua.Beobide, Joane Mari, trad.; Arriola Acha, Salvador.
1894¡Abek istillubak! : jostirudia egintza batian gizon bakarrentzat moldatuba / Marcelino Soroa Lasa-k.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Soroa Lasa, Marcelino.
1924Abestiak beren soñuaz [Música impresa] : Prantzisko Doneari, Eguberrietarako, Jose Doneari, Antonio Doneari / Aita Eskoriatzak argiratuak.Meltxior Eskoriatza (O.F.M.Cap.)
1908Aita Agustín Cardaberaz : Jaincoaren serbitzari andiaren berri laburrac / apaiz batec eusqueraz jarriac.Elosu (Durango), imp.
1928Aita Jose Donearen bederatziurrena / aita Jose Maria Azkue prantziskotarrak eratua.Azkue, José María (O.F.M.)
1923Aita Prantzisko Dontsuaren ta bere praillien loratxuak / José María Azkuek euskeratuak.Azkue, José María (O.F.M.), trad.; Francisco de Asís, Santo.
1761Aita S. Ignacio Loyolacoaren Egercicioac : beren consideracio ta afectoaquin... / Agustin Cardaveraz-ec esquentzen, ta dedicatcen-dieztenac.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1879Aita San Francisco Asiscoaren bederatziurrena / gaztelaniatik eusquerara bere seme batec itzulia.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1919Aita San Franziskoren irugarrengoentzat eleiz-kantak.-
1790Aita San Ignacio Loyolacoaren Exercicioac : beren consideracio ta afectoaquin... / Agustín Cardaverazec esqueintcen ta dedicatcen dieztenac.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1761Aita San Ignacioren egercicioen gañean afectoac : beren egemplo ta dotriñaquin edo Egercicioen IIen partean / Jaincoarren ministro celosoai Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberaz esquentcen ta dedicatcen diena.Castilla (Pamplona), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1865Aita San Ignacioren Ejercicioen gañean afectoac : beren ejemplo eta doctriñaquin edo Ejercicioen bigarren partea / Agustín Cardaberasec esqueintsen ta dedicatzen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1885Aita San Inazio Loyola-coaren bizitza / Pedro Ribadeneira-c izcribatu zuanetic ; Jose Goenaga Tolosa-co semeac atera ta laburtua ; eta osagarri eder batekin, Jesus-en lagundi bereco J.I.A-c gueitu ta ornitua.Arana, José Ignacio de (S.I.); Goenaga, José (S.I.); Muguerza (Tolosa), imp.; Rivadeneyra, Pedro de (S.I.)
1903Aita San Inazioren ur bedeincatua ta bere eracarri miragarriac / Aita Luis Inazio Fiter-ec gaztelaniaz escribitu zuanetic apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia.Muguerza (Tolosa), imp.; Fiter, Luis Ignacio (S.I.)
1901Aita San Iose Gloriosoaren bederatziurrena.López (Tolosa), imp.
1921Aitona ta biloba / Garitaonandia'tarr Bitorr apaizak idatzitako bi atal'dun antzerrkia.Garitaonandia, Bitor.
1912Alkate ona / José Elizondo.Martín y Mena (Donostia-San Sebastián), imp.; Elizondo, José.
1878Almanaque bilingüe (erderaz eta eusqueraz) para el año de 1879. Pudente : ópera en tres actos / [Serafín Baroja].Baroja Zornoza, Serafín. Pudente.; Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.
1912Alperrikako damuba : bakarrizketa / Juan Bautista Ayerbe.Ayerbe, Juan Bautista.