Browsing by Subject 24027

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 227 to 246 of 251 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1912Umiak autorrtuten eta jaunarrtuten / euzkeraz ta errderaz idatzi dau Arriandiaga'tar Imanol.Arriandiaga, Manuel de (C.M.F.)
1897Umiaren lenengo aizkidia : Bizkaiko euzkeraz irakurrtzen ikasteko / bizkattarr batek iratzija.Arana Goiri, Sabino.
1934Umien laguna : (Argi done laburra, bizkayeratuta)-
1925Urtarrilla'koak eta epailla'koak / Manterola'tar Gabirel Jaupariak. Otsailla'koak / Oyarrtzabal'dar Martin Jaupariak idatziak.Oyarzábal Oyarzábal, Martín.; Manterola Urigoitia, Gabirel.
1894Urtearen domeca guztiñetaraco berbaldiac / Andrés Iturzaetac ; eta doandigocoac Juan Antonio de Unzuetac Bizcaico eusqueran ibiniac.Unzueta, Juan Antonio de.; López (Tolosa), imp.; Iturzaeta Eguía, Andrés.
1816Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan Erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia, baita bere cristinau euscaldunac cer jaquin eta eguin biar dabeen / componduba Pedro Astarloa.Apraiz (Bilbao), imp.; Larumbe (Bilbao), imp.; Astarloa Aguirre, Pedro José Patricio de (O.F.M.)
1903Urteco domeca gustijetaraco verbaldi icasbidecuac, ceinzubetan azalduten dan Erromaco catecismua : euretan aurquituco dabe arima-zain euscaldunac, euren elextar edo feligresai predicadu biar deutzen icasbidia, baita bere cristinau euscaldunaccer jaquin eta eguin biar dabeen / componduba Pedro Astarloa.Elosu (Durango), imp.; Astarloa Aguirre, Pedro José Patricio de (O.F.M.)
1934Urteko igande guztietarako Goizpar edo Ebangelioak / Izurrategi'tar Jon Elorrio'ko Txanburu Jaunak egiñak.Izurrategi Berestegieta, Jon.
1908Veni mecum edo Erdu neugaz : sacramentu santuac emon ta ondo ilten gueixuai lagunduteco escu-liburua / ipini dau bizcaico eusqueran Garita-Onandia-co Balbino.Garitaonaindia Albizu, Balbino, trad.; Soloaga (Durango), imp.
1848El Verbo regular vascongado del dialecto vizcaíno / por Juan Mateo de Zavala.Baroja (Donostia-San Sebastián), imp.; Zavala, Juan Mateo de (O.F.M.)
1912Virgilio'ren artzain-abestijak / euzkeraldu dauz Miangolarra eta Aberasturi'tarr Kesara.Miangolarra Aberásturi, Cesáreo, trad.; Astuy (Bilbao), imp.; Virgilio Marón, Publio.
1921Vitoria-Eleizbarrutirako kristiñau-ikasbidea. Iru mallatan : Bizkai'ko euskeraz / Gotzan (Obispo) Jaunaren ardurapean Jaungoiko-Jakituaren Irakasle-Batzordeak atondu dau.-
1895Vizcaytik Bizkaira / R.M. Azkuetar Abadiak beren aita zanan gomutagarritzat iru ataletan egiñiko erezi-irautsidsa.Astui (Bilbao), imp.; Azkue Aberásturi, Resurrección María de.
1925Xabiertxo : umiei euskeraz irakurrtzen erakusteko idaztia : / Lopez-Mendizabal'dar Ixaka ; Txiki're edergarriakin.Txiki, il.; López (Tolosa), imp.; López Mendizábal, Isaac.
1863Yesucristo Gueure Yaunaren pasiño santua / Aita Basterrechea Ispazter-tarrac ta Yesuiteac Guiputz-euskerazco bersoetan imini evana.Larumbe (Bilbao), imp.; Basterrechea, Agustín (S.I.)
1926Zaparradak eta / euskalzaleen atsegiñerako Zamarripa abadeak egindako lan alayak.Verdes (Bilbao), imp.; Zamarripa Uraga, Pablo de.
1925Zeanuri-ko elexan abestuten diran otoi-eskariak.-
1933Zenbakizti-lengaien ikastia : ikaslearen idaztia = [Tratado de Aritmética elemental : libro del alumno] / Eusko Ikaskuntza'k baietsia.Eusko Ikaskuntza.
1931Zeruko argi berria : goizeko jarduera, Meza Santua, Besperak, Gurutze-bidea, Aitortzeko eta Jaunartzeko otoitzak, eta beste asko / L.M'tar I'k ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.
1924Zeruko izarra : berak dauzka : goizeko jarduera, Meza Santua, besperak, kalbarioko bidea, konfesatzeko eta komulgatzeko otoitzak eta beste otoiz batzuk / López-Mendizabal'dar I'ek ipiñiak.López Mendizábal, Isaac.