Browsing by Subject 6818

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 215 to 234 of 377 < previous   next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1913Jaun-artzeko otoitz laburrak.-
1920Jaun-leku-kalbariyotako Marien esku-liburua.-
1878Jaungoicoaren Ama aingeruen erreguiña eta Españiaco patroi Maria chit santaren sortze edo concepcio oso garbiaren onran bederatzi-urrena.López (Tolosa), imp.
1909Jesu Cristoren evanjelioa Lucasen araura.Brunet, Fernando de, trad.
1850Jesu-Cristoc bere Elizari utzi ciozcan, zazpi Sacramentuen gañean eracusaldiac ; Jaungoicoaren legueco amar aguinteen gañean eracusaldiac ; Jesu-Cristo eta Virgiña chit Santaren misterioen, eta beste cembait gaucen gañean eracusaldiac / Juan Bautista Aguirre.Gorosábel (Tolosa), imp.; Aguirre, Juan Bautista, (1742-1823)
1925Jesus Aurraren Sorora Teresa'txo Zoriondunari bederatziurrena beragandik gogozko aurtasuna iristeko : egunoroko otoitz-gai eta Sorora beraren itz-xorta batzuekin / Jesus'en Lagundiko A. batek egiña ; Gazteiz'ko Seminarium Conciliare'ko Kardaberaztarrak euskeratua.Jesus'en Lagundiko A. Batek.
1881Jesus eta Mariaren billeracoentzat itz neutubac, bai eta egüerri, garizuma edo misiyo-demboraraco eta berebat dotriñan dabiltzanentzat, ama guciz garbiyaren alabai lembici, guero berriz aurtengo erromeriyagatic Aranzazuco Virgiñari esqueñiyac / [Patricio Orcaiztegui, Toribio Iriondo].Iriondo Sasiáin, Toribio.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Orcaiztegui, Patricio Antonio.
1912Jesus'en Biyotzaren maitale zintzua / Lopez eta Mendizabal'tar Isaac'ec ipiñiyac.López Mendizábal, Isaac.
1855Jesus, Maria eta Joseren devocioa edo iru persona divino oyen eguiazco amorioa... / Agustin Cardaverazec... esqueiñtcen eta consagratcen diena.Mendizábal (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1816Jesus, Maria, eta Joseren devocioa, edo iru persona divino oien eguiazco amorioa, lurrean icusi zan ceruco Trinidaderic ederrenari, ... Agustin Cardaberazec, bere viots guciarequin esquentcen, ta consagratcen diena.Lama (Tolosa), imp.; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1751Jesus-en Compañiaco A. Sebastian Mendiburuc euscaraz eracusten duen Jesus-en Bihotza-ren devocioa.Ezquerro (Pamplona), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1868Jesus-en Viotz Sagradua beti adoratzen egoteco modua / Jesus-en Compañiaco sacerdote batec erderaz ipiñia ; eta Vergara-co apaiz batec euscaldunen oneraco eusquerara itzulia.-
1904Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitz-gai / Sebastian Mendiburuk eguiñak.López (Tolosa), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1759Jesusen amore-nequeei dagozten, cembait otoitz gai / Sebastian Mendiburuc eguiñac.Castilla (Pamplona), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1882Jesusen Biotz maitearen debozioa / Sebastián Mendiburu-c egiñ ; eta Aita Larramendi ta beste ascoren alabanzaric aundienakin bi-aldiz argitaratu zuen liburu ederra..Arana, José Ignacio de (S.I.); Larramendi, Manuel de (S.I.); López (Tolosa), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1870Jesusen Biotz Sagraduco billera-santu edo congregacioaren gañeco gauza cerbaitzuec dacazquien liburuchoa / [José Ignacio de Arana].Ugarte, José.; Egaña (Vitoria-Gasteiz), imp.; Arana, José Ignacio de (S.I.)
1887Jesusen Biotz Sagraduco debociozco liburuchoa : beraren billera santuan sarturic daudenac eta gañeraco debotoac eguiten dituzten oracio eta jarduera piadosoac dacartziena, eta bai beraren onran bederatziurrena eta meza santua ere / Manuel Antonio Antia, Urnietaco Errectoreac eusquerara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1883Jesusen Biotzaren debocioa eracusteco / Jesusen Compañiaco Aita Sebastian Mendiburuc nafar eusqueran atera zuan liburutic Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1747Jesusen Compañiaco A. Sebastian Mendiburuc euscaraz eracusten duen Jesusen Bihotzaren devocioa.Riesgo y Montero (Donostia-San Sebastián), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)
1900Jesusen Compañiaco A. Sebastian Mendiburuc euscaraz eracusten duen Jesusen Bihotzaren devocioa.Pozo (Donostia-San Sebastián), imp.; Mendiburu, Sebastián (S.I.)