Browsing by Subject 20632

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58  next >
Publication dateTitleAuthor(s)
1933Argi done laburra.-
1905Azaroco illa eta animen bederatziurrena / José Coll-ec gaztelaniaz arguitaratu ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Muguerza (Tolosa), imp.; Coll Vehí, José.
1816Baseerritaar nequezaleentzaco escolia edo icasbidiac, guraso justu ta jaquitun familiya ondo azi ebeeneen exemplu ta eracutsiyetan / emoten dau arguitara Vizcaico eusqueraan J.J.M.M.C.Apraiz (Bilbao), imp.; Moguel Elguezábal, Juan José de.
1886Baserritaar jaquitunaren echeco escolia / Juan José Moguel.Elizalde (Bilbao), imp.; Moguel Elguezábal, Juan José de.
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.; Moguel Elguezábal, Juan José de.
1845Basserritaar jaquitunaren echeco escolia / Juan José Moguel.Manteli (Vitoria-Gasteiz), imp.; Moguel Elguezábal, Juan José de.
1897Bearguillearen arguia edo Bearguintz humilletan santutu ciran cembait Cristau nobleren bicitzac, Familia Sagraduaren cerbait berri laburqui aurrena emanaz / Jesusen Compañiaco Francisco Butiñac gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arruec eusquerara etzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Butiña, Francisco (S.I.)
1753Centellas ignacianas : sentencias sagradas de San Ignacio de Loyola... / traducidas de las latinas del P. Gabriel Henevesi... ; y dadas al público por Pedro Muñoz de Zárate.Muñoz de Zárate,Pedro, trad.; Sánchez Reciente (Sevilla), imp.; Hevenesi, Gabriel de (S.I.)
1888Ceruraco bide zucena eta segurua / Antonio Maria Claret... gaztelaniaz ipiñi zuenetic ; Manuel Antonio Antia... euscarara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Antonio María Claret, Santo.
1887Ceruraco bideric errechena / argiratua Bazilio Joannateguy Benedictanoaz.Lasserre (Bayonne), imp.; Joannateguy, Basile (O.S.B.)
1685Compendio de los cinco tomos del despertador christiano / su autor... Ioseph de Barzia y Zambrana..Armendáriz (Olite), imp.; Barcia Zambrana, José.
1803Confesino ona edo ceimbat gauzac lagundu biar deutseen confesinuari ondo eguiña izateco / ateraten dau arguira bizcaico eusque-ran Juan Antonio Moguel ta Urquiza Marquinaco Urico Cura, edo Arima Jaoliac".Larumbe (Vitoria-Gasteiz), imp.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.
1884Confesio ona edo ceimbat gauzac lagundu biar deutseen confesinuari ondo eguiña izateko / atera ebana arguira bizcaico eusque-ran Juan Antonio Moguel ta Urquiza.Muguerza (Tolosa), imp.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.
1800Confesio ta comunioco sacramentuen gañean eracasteac edo cembat gauzac lagundu behar dien confesio ta comunioari ondo eguiñac izaiteco / Juan Antonio Moguel ta Urquizac.Ezquerro (Pamplona), imp.; Moguel Urquiza, Juan Antonio.
1858Cristau doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera, euscarazco platica edo doctriñetan partituric / José Ignacio de Guerrico, mutiloaco beneficiaduac eguiña.Mendizábal (Tolosa), imp.; Guerrico Urquiola, José Ignacio de (S.I.)
1854Cristavaren bicitza edo Bicitza berria eguiteco bidea, bere amabi pausoaquin Jesusen Compañiaco Misionero Aita Geronimo Dutari-ren libruchotic ateraa, beste devocio edo egercicio batzuequin... Agustín Cardaveraz-ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.), trad.; Mendizábal (Tolosa), imp.; Dutari, Jerónimo (S.I.)
1850Cristavaren bicitza edo bicitza berria eguiteco videa : ta ondo illtzen icasteco ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac... Agustín Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac.Cardaberaz, Agustín (S.I.); Mendizábal (Tolosa), imp.; Dutari, Jerónimo (S.I.)
1885Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac euzqueraz jarria ; eta guerostic, demborarequin sortu zaizcan uts-aldi edo palta asco, apaiz batec berriro zucendua..Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Francisco de Sales, Santo.
1901Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac,...euzqueraz jarria.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.; Francisco de Sales, Santo.
1821Devociozco vicitzaraco sarrera / San Francisco Salesec aterea ; ...eusqueraz ipiñi duena... José Cruz Echeverría Zarauzco misioneroac.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Lama (Tolosa), imp.; Francisco de Sales, Santo.